Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70333

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen ja monipuolistaminen kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.5.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN NAHKA OY KARLEBY LÄDER AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0179124-6

Jakeluosoite: Kourujärventie 10

Puhelinnumero: +358 6 8244450

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kokkolan.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Örnberg Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.ornberg(at)kokkolan.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 6 8244452

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotannon kehittäminen ja monipuolistaminen kansainvälisille markkinoille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kourujärventie 10,

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Raskas, "likainen" miesvaltainen työ
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Miesvaltainen työ
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Miesvaltainen työ

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli tuotannon kehittäminen ja monipuolistaminen kansainvälisille markkinoille. Hanke toteutettiin investoimalla tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin. Jakinnahka jalostui uudeksi tuoteperheeksi ja siitä kehitettiin eri nahkatyyppejä myytäväksi moninaisille asiakaskunnille. Tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa yhtiön tuotannossa ja sen myynti on kehittynyt positiivisesti.