Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70340

Hankkeen nimi: Tuotannon ja tuotantojärjestelmien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2014 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BETROC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0222411-2

Jakeluosoite: Valimontie 1

Puhelinnumero: +358 400398809

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

WWW-osoite: www.betroc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pulju Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.pulju(at)betroc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400398809

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 261 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 261 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 261 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valimontie 1

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista tarkkaa analyysiä ei ole tehty, mutta yrityksen kehittäminen lisää sukupuolitasa-arvoa naisten työllistymisen mahdollistamiseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kummatkin sukupuolet otetaan tasa-arvoisina hakijoina huomioon rekrytoinnissa.Ongelma on naispuolisten hakijoiden vähyys alalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottavuuden, teknologiatason ja kilpailukyvyn parantaminen joka mahdollistaa molempien sukupuolten työllistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Veden kierrätys, betonijätteen kierrätys ja uudelleen käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 8
Kuitujen käyttö vähentää teräksen käyttöä ja siten hiilidioksipäästöjä.Energian säästö.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Betonijätteen kierrätys ,veden kierrättäminen -ei päästöjä luontoon,pölynpoistojärjestelmä säästää luontoa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 10
Kestävämmät rakenteet , käyttöikäluokitus 100 v.teräksen käytön vähentäminen rakenteissa joissa voitaisiin käyttää muovikuituja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 9
Maalämpöä(lauhdevettä) käytetään hyväksi betonijätteen käsittelyssä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Rakennussuhdanteista huolimatta jatkuvat pysyvät työsuhteet ja alihankkijoiden työllistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 2
Isommat kertavalmistusannokset vähentävät sisäistä liikennettä,Raskaan liikenteen uusi tieyhteys lisää turvallisuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Kilpailukyvyn parantaminen turvaa työpaikkojen säilyvyyden kehitysalueella ja luo välilllsiä työpaikkoja.Työturvallisuuden parantuminen luo työssäviihtyvyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Parantuneet työmenetelmät ja laitteet mahdollistavat naisten sijoittamisen työtehtäviin,
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Työntekijöillä on mahdolisuus työllistyä omalla paikkakunnalla, jolloin muiden kulttuurien hakeutuminen paikkakunnalle on mahdollista ja siten työllistyä yrityksessä
Kulttuuriympäristö 0 7
Toimivan yrityksen ympäristö hyötyy tukena myös kulttuurin edsitämisessä
Ympäristöosaaminen 9 3
Betonin ja vedenkierrätyksen toteuttaminen sekä muun jätteen kierrättämisen aktiivinen haltuunotto lisää yrityksen osaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-