Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70345

Hankkeen nimi: Raakakiven louhinnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2014 ja päättyy 30.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FL BLOCK STONE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2609357-5

Jakeluosoite: Likalantie 565

Puhelinnumero: +358400283079

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: OULAINEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hako-Rita Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall,jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kivi(at)viherrakennus.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400283079

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää ja soveltaa raakakivilouhinnan menetelmiä ympäristöä säästävin keinoin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 345 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Juusolantie 265

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: OULAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Louhinnan kehittämien päätavoitteena

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Tuotteen elinkaaren pituudesta johtuen kestävämpi kuin teollisesti valmistetut tuotteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
sahaustekniikassa polttoaine korvataan sähköllä, josta ei synny päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Toiminnan loputtua, syntyy eläinten juoma ja pesimispaikkoja. Estettinen haitta toiminta-aikana hyvin paikallinen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
sahaustekniikassa kasvihuonekaasujen väheneminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
syntyy vähän jätteitä, lähinnä sivukiveä joka voidaan hyödyntää myöhemmin murskeena ja kivikorikivinä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Syntyy mahdollsiseti myös muuta kansainvälistä toimintaa. Syntyy uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Uuden tien rakentaminen palvelee myös metsätalouden tarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Luo uusia kontakteja aasiaan.Luo työpaikkojen kautta hyvinvoinia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Edistää eri maalaisten asa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Yhdenvertaisuus toteutuu jo lakien kautta
Kulttuuriympäristö 8 8
Eri maiden toimintatapojen yhdistäminen luo myös uutta kultturia
Ympäristöosaaminen 8 8
Kehittynyt jo lupaprosessien kautta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-