Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70346

Hankkeen nimi: Internet-liiketoimintamallien uudistaminen sekä jatkuva innovointi DevOps- ja Lean Startup- menetelmien avulla.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.10.2014 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELBIT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1844393-4

Jakeluosoite: Kaarnatie 36

Puhelinnumero: +358 207614200

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.elbit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivonen Juho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.toivonen(at)elbit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405055207

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kansainvälinen kasvu HR-ohjelmistomarkkinoilla modernisoimalla yrityksen internet ohjelmistoliiketoimintamalleja, ottamalla käyttöön Lean startup- ja DevOps- ajatteluun perustuvat toimintamallit, jotka edellyttävät samalla koko organisaation toimintakulttuurin muutosta. Onnistuessaan hanke johtaa liikevaihdon kasvuun globaaleilla HR-ohjelmistotuotemarkkinoilla, uusien tuotteiden nopeampaan ideointi- ja kehitys- ja tuotantosykliin jatkuvan jakelun keinoin, virheiden vähentämiseen ja laadukkaampien ohjelmistojen tuottamiseen, läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden lisäämiseen, ohjelmistotuotannon automatisointiin ja virtualisointiin sekä ohjelmistojen kehitys- ja ylläpitokulujen pienentämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 645

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 645

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaarnatie 36

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeesta ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Elbitissä ei ole ollut, eikä tule olemaankaan eriteltyjä naisten- ja miesten töitä. Kohtelemme eri sukupuolia tasa-arvoisesti. Hankkeen tavoitteena on kestävä kasvu ja sen myötä myös uusien henkilöiden palkkaaminen. Uusissa rekrytoinneissa pyritään kasvattamaan naisten osuutta henkilöstössämme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Oulun seudun elinkeinorakenne ja erityisesti ICT-ala on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Elbit pyrkiin hankkeen avulla vahvistamaan innovointia, ja siten edesauttamaan uuden kansainvälisen liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymistä Oulun seudulle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 4
Tuotteemme ja palvelumme perustuvat aineettomaan pääomaan; tutkimukseen ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, käytettävyyteen/ muotoiluun, markkinointiin ja sähköisiin jakelukanaviin. Hankkeella vahvistetaan aineetonta arvonluontia luomalla toimintakulttuuri, joka mahdollistaa innovoinnin organisaat
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Elbitin fokus uusissakin tuotteissa/palveluissa tulee olemaan henkilöstön hyvinvointi ja saatavuus.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-