Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70347

Hankkeen nimi: Tilaelementtituotteen liiketoiminta- ja tuotekehityshankkeen valmisteluhanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.9.2014 ja päättyy 31.1.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KEVEE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2121013-8

Jakeluosoite: Sepäntie 15

Puhelinnumero: +358 407319827

Postinumero: 51200

Postitoimipaikka: KANGASNIEMI

WWW-osoite: www.kevee.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Erkki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.karjalainen(at)kevee.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407319827

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on tilaelementtituotteen tuotekehityksen, markkinoinnin ja liiketoimintamallin kehittämisen valmisteluhanke. Hankkeessa tehdään tilaelementtituotteen liiketoiminnan toteutettavuustutkimus, sekä laaditaan projektisuunnitelma liiketoiminnan ja tuotteiston kehittämisestä toteutus- ja rahoitussuunnitelmineen. Toteutettavuustutkimuksessa arvioidaan kotimaan ja viennin liiketoimintapotentiaali, tuotteen mahdollisuudet tyydyttää asiakastarpeet suhteessa kilpaileviin ratkaisuihin, sekä arvioidaan liiketoiminta- ja tuotantokonseptin kilpailukykyä. Konseptia testataan terveydenhuollon ja hotellien uudis- ja saneerausrakennuskohteissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 154

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 154

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Kangasniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepäntie 15

Postinumero: 51200

Postitoimipaikka: KANGASNIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassaon arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Katso yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Katso yllä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-