Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70349

Hankkeen nimi: Suomen Soveltuvuuskoekeskuksen tuotteen- ja myynnin kehityshanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.9.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN SOVELTUVUUSKOEKESKUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2614446-7

Jakeluosoite: Urheilukatu 40 a 17

Puhelinnumero: +358 505175247

Postinumero: 00250

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.suomensoveltuvuuskoekeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauppinen Karri-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Pj, tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karri-pekka(at)suomensoveltuvuuskoekeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 409884015

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka sisältää kattavan määrän valintakokeisiin tarvittavia tasokkaita testejä vähintään kahdella kielellä. Ulko- ja kotimaan markkinoiden kartoitus Markkinointi kotimaisiin ammattikorkeakouluihin Markkinointi ulkomaisille oppilaitoksille ja yrityksille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 754

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vehkakuja 2b 19

Postinumero: 40700

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvoisuus on lähtökohtaoletus valintakokeissa ja työpaikassamme, mutta tarkempi analyysi on toistaiseksi tekemättä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palkkaamme ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin katsomatta pätevimmät henkilöt ja teemme tasa-arvoisia valintakokeita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoisuus on osa kokonaisuutta, mutta ei suoranainen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Paperia säästyy, koska tabletit tulevat ajan myötä kiinteäksi osaksi koulujen opetusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Paperia säästyy merkittävästi, ja käytämme kuljetuksiin ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
Valintakokeisiin käytetään vuositasolla useita tonneja paperia. Toimintamme mahdollistaa myös e-kirjallisuuteen ja sähköisiin oppimisalustoihin siirtymisen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 -2
Tablettien valmistaminen kuluttaa merkittävästi luonnonvaroja, mikä otetaan huomioon tablettien valinnoissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimintamme ei suoranaisesti vaikuta Natura 2000 -kohteisiin. Tarkempi selvitys on toistaiseksi tekemättä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Sähköinen tulosten tallentaminen on ekologisesti kestävää, ja tabletit voidaan kierrättää tehokkaasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Yrityksemme pyrkii kimppakyyteihin sähkö-tai hybridiautoilla ja muussa tapauksessa käyttää pääsääntöisesti junia. Lataamme tabletit vihreällä sähköllä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tuotamme palvelua, joka entistä paremmin varmistaa nopeat työurat ja pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä. Tällä on valtakunnallinen merkitys.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tuotteemme tulevat olemaan sähköisessä muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Vihreiden arvojen korostaminen yrityslogistiikassa. Junat, sähköautot, hybridit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Yksilöiden hyvinvoinnin lisääminen oikeaoppisella uraohjaamisella ja tarvittavien tukipalveluiden luo ohjaamisella.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Pyrimme asettamaan hakijat tasa-arvoiseen asemaan mm. näkö tai kuulovammojen ja muiden henkilökohtaisten työskentelyedellytysten osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Pyrimme testeissämme irti kielen vaikutukseen suoriutumisessa ja mittaamme todellista osaamista.
Kulttuuriympäristö 3 3
Viemme Suomea ja suomalaista koulutusosaamista ulkomaille.
Ympäristöosaaminen 1 1
Liikkumisen vihreys, sähköisten toimintamallien ja etätyöskentelyn mahdollistaminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin kolmessa osassa. Tarkoituksena oli kehittää sähköistä valintakoealustaa Suomen Soveltuvuuskoekeskukselle. Alustan toteutus onnistui hankkeen avulla kaavaillulla tavalla ja aikataulu toteutusvaiheiden 1 ja 2 osalta jopa nopeutui. Tuloksena Suomen Soveltuvuuskoekeskuksen liikevaihto moninkertaistui ja toiminnan aloitus nopeutui.