Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70350

Hankkeen nimi: Toimitusmetodologian ja -menetelmän kehittäminen/avainhenkilön palkkaaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.8.2014 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOULCORE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2594657-2

Jakeluosoite: Yliopistokatu 34 D 62

Puhelinnumero: +358 50 561 4453

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.soulcore.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vestman Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Sales Director

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.vestman(at)soulcore.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 561 4453

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valitsemamme strategia, korkean jalostusasteen automaatioon perustuva sovellustuotanto, vaatii ideologiaan ja teknologiaan soveltuvan metodologian ja toimitusmallin toimiakseen tehokkaasti. Tarvitsemme yritykseemme menetelmäosaamista omaavan avainhenkilön ottamaan vastuun metodologian edelleenkehittämisestä ja dokumentoinnista, sekä toiminnan organisoinnista sen mukaisesti. Avainhenkilöltä vaaditaan osaamista ja kokemusta erilaisista ohjelmistotuotantomenetelmistä, erityisesti ketteristä menetelmistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34 D 62

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Avainhenkilö/tehtävä ei ole analyysimme mukaan sukupuolisidonnainen mitenkään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
SoulCore pyrkii sukupuolijakaumassa tasapuolisuuteen. ICT miesvaltainen ala, SoulCore näkee vahvuudeksi sen että saadaan palkattua myös naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhden menetelmäkehittämiseen liittyvän avainhenkilön palkkaamisessa ei voi olla päätavoiteena sukupuolten tasa-arvo.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Työn organisointi vaikuttaa merkittävästi koko yrityksen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin projektimalli, projektien työtilat, dokumentointi käytännöt, dokumenttipohjat. Hankkeessa valittiin myös yrityksemme työvälineet kuten tuntikirjaus, wiki, dokumentinhallinta, työn ja talouden ohjauksen työvälineet.