Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70351

Hankkeen nimi: Tuotannonohjauksen tehostaminen IT- ja prosessikehityksellä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOKKA-YHTIÖT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0536794-4

Jakeluosoite: Pl 4

Puhelinnumero: +358 44 7624 521

Postinumero: 40951

Postitoimipaikka: MUURAME

WWW-osoite: www.nokka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rutanen Satu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.rutanen(at)nokka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7624 521

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään konsernin IT-järjestelmiä ja prosesseja tukemaan valittua tuotannonohjausstrategiaa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 255

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Muurame

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Postinumero: 40950

Postitoimipaikka: MUURAME

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei huomioitu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei huomioitu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
edistetään sähköisten dokumenttien käyttöä, uusien energiatehokkaiden laitteiden käyttöönotto, tuotannon tehostus, kannattavuuden parantaminen mahdollistaa energiatehokkuusinvestoinnit
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
energiansäästö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
sähköistäminen, hävikin minimointi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
järkevä ostaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
työllisyyden parantaminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-