Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70352

Hankkeen nimi: Activity

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WELITECH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2626972-9

Jakeluosoite: Haapaniementie 1

Puhelinnumero: +358 406485860

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Lähteenmäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.lahteenmaki(at)wellnessengineering.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 406485860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen palvelumallia terveydenhuollolle, sekä siihen liittyvää tuotetta. Hanke tullaan suorittamaan hyvin nopealla aikataululla, jotta saamme mahdollisimman nopeasti ensimmäiset kokemukset palvelun toimivuudesta. Hanke tulee painottumaan tuotekehitykseen sekä nivelkulmamittauslaitteistojen prototyyppien valmistamiseen. Hanke painottuu tuotekehitykseen koska, uudenlaisen ja loistavan tuotteen avulla yrityksellämme on mahdollisuus rakentaa kansainvälisestikin toimiva palvelumalli. Päätavoite on saada ensimmäiset hyvin toimivat prototyypit pilottitestaukseen oikeaan asiakasympäristöön. Käynnistämme ohjelmisto-, elektroniikka- sekä mekaniikkakehityksen, jotka kaikki tehdään suurilta osin ostopalveluina. Tuloksena saamme noin 100 toimivaa prototyyppiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Parantolantie 24

Postinumero: 40930

Postitoimipaikka: KINKOMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksellä on tasa-arvoinen näkökulma toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksellä on tasa-arvoinen näkökulma toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -10 -9
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -9 -9
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -9 -9
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -9 -9
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet -9 -9
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -3 -3
Ei tarpeellista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö -10 -9
Ei tarpeellista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 2
Yritys haluaa tuoda oman panoksensa alueen työllistämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen yksi tavoitteista
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei oleellista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Palvelulla pyritään parantamaan sairaanhoidon laatua
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tarpeellista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tarpeellista
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tarpeellista
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tarpeellista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-