Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70354

Hankkeen nimi: Kuonan ja metallisten kuonien käsittelyn kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PENTTI HÄMEENAHO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0189251-4

Jakeluosoite: Laivurinkatu 11

Puhelinnumero: +358 8 2116500

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: RAAHE

WWW-osoite: www.penttihameenaho.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sarajärvi Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.sarajarvi(at)penttihameenaho.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500 284754

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyvän kuonan käsittelyä, jossa metalli erotetaan kuonasta ja kuona murskataan käytettäväksi takaisin tuotantoon tai maanrakennusaineeksi. Kokonaan uudella tavalla suunniteltu n. 5,4 mEur investointi parantaa tuottavuutta, ympäristöystävällisyyttä (erityisesti energiankulutuksen ja pölypäästöjen osalta) sekä työturvallisuutta ja ergonomiaa. Kehityshankkeella vastataan asiakkaan uusiin vaatimuksiin mutta samalla varaudutaan esimerkiksi alueelle suunnitellun Mustavaaran kaivoksen sulattamon tarpeisiin sekä annetaan näyttöjä kotimaisesta osaamisesta Rautaruukin uudelle omistajalle SSAB:lle. Hanke aloitetaan välittömästi ja kokonaisuudessaan se valmistuu viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 653 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 653 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 653 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 653 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rautaruukintie 155

Postinumero: 92160

Postitoimipaikka: SALOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke tavoite soveltuu molemmille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu molemmat sukupuolet ja on tasapuolinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeenpäätavoite on yrityksen kuonankäsittely toiminnan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Polttoaineen ja sähkön kulutus pienenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Pakokaasu- ja pölypäästöt pienenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 0
Pölymäärät pienenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Pakokaasu- ja pölypäästöt pienenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 7
Pitkässä juoksussa vaikuttaa pölypäästöjen pienemisen takia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Kierrätettävyys paranee ja materiaali- sekä energia tehokkuus paranee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Paikallista resurssia käytetään huoltotoiminnassa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Pienentävä vaikutus autoilla kuljetettavaan materiaaliin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Pölymäärän ja melun pieneneminen. Työturvallisuuden paraneminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvoinen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhdenvertainen
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke sijoittuu tehdasalueelle, jossa on ympärillä saman tyyppisiä laitoksia
Ympäristöosaaminen 10 0
Hankkeessa käytetään viimeisintä tekniikkaa mm. pölynpoistolaitoksissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli rakentaa kustannustehokkaat ja ympäristön huomioivat laitokset, jossa käytetään uusinta, koeteltua teknologiaa. Tavoitteena oli saada uusilla laitoksilla tuotettu, mahdollisimman kierrätettävä, murskattu kuonajaloste ja metallipitoinen kierrätysmetalli. Hanke käynnistyi 8/2014 ja saatiin päätökseen tavoitteen mukaisesti vuoden 2015 lopussa. Laitokset ovat täyttäneet niille asetetut tavoitteet ja lopputuotteet ovat tavoitteen mukaisia.