Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70355

Hankkeen nimi: Laserleikkurin, mittauslaitteiston ja särmääjän teräsarjojen, teräsrakenteiden osavalmistuksen CE SFS-EN 1090-2 -merkinnän hankinta, sekä tuotantotilojen käyttöasteen parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.10.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0913584-1

Jakeluosoite: Pohjolantie 2

Puhelinnumero: +358 443700626

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.murska.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korte Aimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terhi.korte(at)murska.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505526545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kilpailukyky ja liikevaihdon kasvu turvataan uusien tuotantokoneiden ja CE-sertifikaatin myötä. Tuotantotilojen käyttöaste pystytään nostamaan korkeammaksi, ja samalla komponenttien korkea laatu säilyttämään varastoinnin aikana, uuden komponenttien varastointihallin vapauttaman tilan avulla. Alihankinnassa kykenemme tarjoamaan asiakaskunnan vaatimaa palvelu- ja laatutasoa. Markkinaosuus alihankinnassa kasvanee vaativan 4. luokan 1090- sertifikaatin hankinnan myötä. Pystymme antamaan asiakkaille heidän vaatimat todistukset työstöistä ja materiaalien laadusta (myös silmälläpitäen mahdollista ydinvoimalatyömaata).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 277

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolantie 2

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei olennainen tieto
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei olennaista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kehittää yritystoimintaa. Se, jos myöhemmin tarvittavat uudet työntekijät sattuvat olemaan naisia/miehiä, ei ole olennaista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-