Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70356

Hankkeen nimi: Ikäihmisille suunnatun konsultoivan kotikäynti -palvelun sähköistäminen ja siihen liittyvän sähköisiin lomakkeisiin perustuvan testiympäristön rakentaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.9.2014 ja päättyy 31.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MIKKELIN KUNTOPALVELU, AVOIN YHTIÖ

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0546083-1

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 16

Puhelinnumero: +358 15 321520

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.mikkelinkuntopalvelu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiensuu Arja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arja.tiensuu(at)mikkelinkuntopalvelu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400361122

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Konkreettisena askeleena kohti uutta palveluohjauksen vanhuuskulttuuria ja ikäystävällistä Suomea, Mikkelin Kuntopalvelu tuottaa sähköisiin lomakkeisiin perustuvan testiympäristön ikääntyvien konsultoiviin kotikäynteihin. Tässä hankkeessa rakennettavan, testattavan ja kehitettävän testiympäristön kokemusten perusteella on seuraavana askeleena suunnitelmissa viimeistellä ja tuotteistaa ko. ympäristö uutena liiketoimintamallina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 16

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
sukupuolella ei merkitystä hankkeen toteutuksessa, alalla molempia sukupuolia, enemmistö naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
sukupuolella ei merkitystä hankkeen toteutuksessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
sukupuolella ei merkitystä hankkeen toteutuksessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Palveluliiketoiminnan kehittäminen osana ko. alueen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Uutuusarvoisten sähköisten palveluiden kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Tällä hankkeella on tuntuva hyvinvointivaikutus ko. ikääntyville; välillisesti seuraavassa vaiheessa tämän hankkeen pohjalta on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kansallisella tasolla ikääntyvien hyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Tällä hankkeella on erityisesti testausvaiheen jälkeen tuntuva yhdenvertaisuusvaikutus ikäystävllisen Suomen kehittämisessä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomesta puuttuivat yhtenäiset ja modernit käytännön työkalut vanhuspalvelulain edellyttämän ikääntyvän väestön toimintakyvyn arviointiin ja suosituksiin. Tässä hankkeessa Mikkelin Kuntopalvelu suunnitteli, tuotti, testasi ja viimeisteli vakioidun, nettipohjaisen, sähköisen arviointi-, suositus-, yhteistyö- ja viestintätyökalun ikääntyville palveluita tuottaville ammattilaisille sekä eri sosiaali- ja terveysammattilaisten ja omaisten väliseen tiedonvaihtoon. Monipuolisen lomakepatteriston sisältävä työkalu on kustannustehokas, se yhdenmukaistaa prosesseja ja tehostaa palveluohjausta.