Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70359

Hankkeen nimi: Toranda Events toimintakeskus, vaihe2

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.5.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: H-EQUITY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2083608-3

Jakeluosoite: PL 24

Puhelinnumero: +358400652300

Postinumero: 95401

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.torandaevents.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanhirova Erkki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.hanhirova(at)havator.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400652300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkempi hankesuunnitelma liitteenä. Toisen kehittämisvaiheen tavoitteena on luoda entistä paremmat edellytykset suurtapahtumien järjestämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 425 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 425 180

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 425 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 425 180

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Näätsaarentie 241

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kosketa hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä naisille että miehille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Ympäristöasiat on huomioitu tarkasti mm. veneiden tankkaus- ja tyhjennyspaikan rakentamisessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Materiaalit ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään ohjeistusten mukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Eri tapahtumissa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia palveluntarjoajia. Alueen kehittyminen edesauttaa myös uusien mm. tapahtuma- ja ohjelmapalvelualan yritysten syntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa syntyy erilaisia Toranda Events brändin alle kuuluvia tuotemerkkejä, ts. jokainen tapahtuma konseptoidaan omaksi tuotteeksi.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Suurtapahtumissa järjestetään yhteiskuljetuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Alueella järjestetettävät tapahtumat rikastuttavat alueen väestölle tarjottavia vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Alueen kehittämisessä huomioidaan paikan historia
Ympäristöosaaminen 5 5
Rakentaminen toteutetaan ympäristöasiat huomioiden

9 Loppuraportin tiivistelmä

-