Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70360

Hankkeen nimi: CarerFriends mobiili web app kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2014 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CARERFRIENDS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2563383-2

Jakeluosoite: Konttisentie 8

Puhelinnumero: 0500678767

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite: Keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räisänen Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.raisanen(at)emfit.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500678767

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään yrityksen liikeidean mukainen mobiili web aplikaatio. Sen avulla käyttäjät voivat luoda verkostoja joiden avulla suurempi osa ikääntyneistä pärjää pitempää ja turvallisemmin omissa kodeissaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 145

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 145

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konttisentie 8

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tässä kohtaa hanketta kyse on innovation kehittämisen alkutaipaleesta. Koska kyse on hankkeen vetäjän omasta yrityksestä jossa tällä hetkellä ei ole yhtään ulkopuolista työntekjijää, tuntuu liian kauaskatsoiselta tehdä näin kauas kantoisia analyysejä eritoten ulkopuolisena konsulttiapuna.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Koska kaikki kehitystyö teetetään ulkopuolisella alihankkijalla, ei ole mahdollisuutta vaikuttaa heidän rekrytointeihin, siihen käyttävätkö he työn tekemisessä miehiä vai naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaupallisen ja liiketaloudellisesti kannattavan liiketoiminnan kehittäminen. Sukupuolten tasa-arvon kehittäminen ei siis voi olla hankkeen päätavoite koska sellaisia (päätavoite) voi olla vain yksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hanke onnistuessaa tuo hyvinvointia yksinasuville ikääntyneille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-