Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70365

Hankkeen nimi: TactoTek pilottituotannosta massatuotantoon

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2014 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TACTOTEK OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2410512-2

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Puhelinnumero: +358445513005

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: www.tactotek.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Otsamo Katriina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katriina.otsamo(at)tactotek.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445513005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TactoTek Oy on kehittänyt tekniikan painetun elektroniikan integroimiseksi muovin sisään. Innovaation etuina ovat mahdollisuus toteuttaa pölyltä ja vedeltä suojattua 3D-muotoista elektroniikkaa ja uudenlaista tuotesuunnittelua. TactoTek on rakentanut koetuotantolinjan Kempeleeseen vuosina 2013-14, ja on sen avulla pystynyt osoittamaan ratkaisun teollisen tuotannollisuuden. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa massatuotantoprosessi ja -infrastruktuuri. Hanke edellyttää vuosina 2015-16 yhteensä arviolta 5-6 milj. euron investointeja; ne vahvistavat kansallista kilpailuetua painetun ja valetun elektroniikan osalta sekä luovat työllistymismahdollisuuksia tuotannollisessa ja tuotekehitystoiminnassa noin 50-100 henkilölle vuoden 2016 loppuun mennessä Oulun seudulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 336 749

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 344 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 336 749

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Takatie 6

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on sukupuolineutraali hanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä on sukupuolineutraali hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on sukupuolineutraali hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa perustetaan tuotannollista toimintaa Oulun seudulle sekä panostetaan voimakkaasti uuden teknologian tuotekehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-