Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70366

Hankkeen nimi: EnMonCon KONSEPTIN MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TURKIN, ARABIAN NIEMIMAAN, KANADAN, KAZAKSTANIN JA INTIAN TEOLLISUUS- JA JÄTEHUOLTOSEKTOREILLE

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.10.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EHP-TEKNIIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0678568-9

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Puhelinnumero: +358 456701302

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: www.ehp-tekniikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hiljanen Risto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.hiljanen(at)ehp-tekniikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 456701302

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tehdään valituissa kohdemaissa EnMonCon ympäristömittauskonseptille markkinatutkimus ja tulosten perusteella laaditaan maakohtaiset liiketoimintamallit. Maakohtaisten liiketoimintamallien pohjalta haetaan paikalliset kumppanit ja/tai perustetaan oma toimipiste kohdemaahan sekä laaditaan ympäristömittausratkaisujen toimittamiseen ja ylläpitoon liittyvät logistiikka- ja huoltosuunnitelmat. Tämän jälkeen aloitetaan liiketoiminta kohdemaassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 703

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 703

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen markkinointi- ja liiketoimintapuolen kehittämisessä on mukana tällä hetkellä naisia ja miehiä suhteessa 50/50, joten yritys ei näe erityistä tarvetta korostaa tätä näkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Viitataan edelliseen kohtaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 10
Cleantech sektorin hanke, joten jos liiketoimintaa syntyy kohdemaihin, niin on line tekniikalla voidaan mitata luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia ja siten parantaa resurssitehokkuutta eli säästää suoraan luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 10
Ilmastomuutos vaikuttaa vesivaroihin ja on line mittaustekniikka soveltuu vesivarojen seurantaan => seuranta mahdollistaa riskien hallinnan, varoitukset ja jopa riskien eliminoinnin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 7
On line tekniikalla seurataan suoraan vesien tilaa ja osa kasvillisuudesta, eliöistä ja luonnosta ovat suoraan riippuvaisia vesistöistä => vaikutus on ilmeinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 7
On line tekniikalla voidaan mitatta suoraan pinta- ja pohjavesiä sekä maaperää ja soveltuvasti myös oikeaa teknologiaa lisäämällä ilman laatua => asiaan on suora positiivinen kytkentä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa kytkentää. Edellisissä on painotettu välillistä vaikutusta, koska hankkeella luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja vasta konkreettinen on line business tuo em. positiiviset vaikutukset esille. Koskee siis kohdemaita ensisijaisesti ja välillisesti EU:ta ja myös Suomea.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
On line mittauksien avulla voidaan säästää vesiresursseja merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 7
Vesi uusiutuvana energianlähteenä vaatii on line mittauksia, jotta voidaan tehdä "water management" kunnolla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
On line mittausten avulla voidaan hallita tulvia, ennakoida vesien loppumista (mm. pohjavedet) ja tämä antaa edellytyksiä paikalliselle, kestävälle elinkeinotoiminnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Neutraali.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
On line mittaus vähentää turhaa liikkumista seurantatarkoituksena eli säästyy resursseja ja luontoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
On line tekniikka parantaa mm. vesihuoltoa ja puhdas vesi on elämän edellytys - tässä on suora kytkentä hyvinvointiin nimenomaan fyysisessä mielessä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolineutraali asia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 4 4
On line mittaus auttaa vesivarojen hallinnassa ja tämä auttaa säilyttämään kulttuuriympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 4 8
On line mittaus on itsessään "kovan luokan" ympäristöosaamista ja jos tätä viedään kohdemaihin, niin ympäristöosaaminen nousee huomattavasti veteen liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

InterMon hankkeessa tehtiin ainutlaatuiselle EnMonCon ympäristömonitorointikonseptille markkinatutkimukset Ruotsissa, Turkissa ja Kanadassa. Markkinatutkimuksien ja tarkempien tarvekartoitusten pohjalta EHP päätti edetä Ruotsin markkinoilla voimakkaasti ja edelleen selvittää tarkemmin Kanadan markkinoita - erityisesti kaivosteollisuutta Kanadassa.