Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70369

Hankkeen nimi: Ruostumattoman kokonaisuuden tuotannollistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.10.2014 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PYHÄJOEN TERÄSPINTA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2123199-1

Jakeluosoite: PL26

Puhelinnumero: +358400260415

Postinumero: 86101

Postitoimipaikka: PYHÄJOKI

WWW-osoite: www.teraspinta.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapakoski Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.haapakoski(at)teraspinta.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400260415

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on virittää edellisessä hankkeessa kehitetty tuotantomenetelmä teolliseen mittakaavaan soveltuvaksi. Hankkeessa yritykseen palkataan uusi avainhenkilö, jonka tavoitteena on tuotantoprosessin kehittäminen ja suunnittelu täysimittaiseen tuotantoon soveltuvaksi, laatuvarmuuden kehittäminen asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi sekä toiminnan jalostaminen taloudellisesti kannattavaksi yritykselle ja asiakasyrityksille. Toteutuksessa käytetään tarvittavia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita sekä tehdään pieniä kone- ja laiteinvestointeja toiminnan kannalta merkityksellisiin tuotantolinjan osiin. Hanke alkaa välittömästi ja on kestoltaan kaksi vuotta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 809

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 809

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kommolantie 28

Postinumero: 86110

Postitoimipaikka: PARHALAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksessä työskentelee 5-7 aina parhaiten kys. työhön soveltuvaa henkilöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hyviä avainhenkilöehdokkaita on haastateltu molemmista sukupuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on saada aikaiseksi kannattavaa liiketoimintaa jolla on myös pitkäaikainen vaikutus pienen paikkakunnan työtilanteen parantamisessa. Tavoitteena tulevaisuudessa on työllistää molempia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Lähitulevaisuudessa on tarkoitus hankkia yritykselle ISO 14001 ympäristösertifikaatti v.2014 hankitun ISO 9001 sertifikaatin jatko-osana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kestävän kehityksen näkökulmia pyritään ottamaan huomioon ja parantamaan jatkuvassa prosessissa jonka yksi osa tulee olemaan ympäristösertifikaatti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
osaavan henkilön palkkaaminen liiketoiminnan avainalueelle parantaa sosiaalista hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke vie yrityksemme ison sykäyksen eteenpäin matkalla kohti ISO14001 sertifioitua ja ympäristöstään huolehtivaa yritystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ruostumattoman kokonaisuuden tuotannollistaminen. Jatkohanke Tekes-yhteistyönä luodulle uudelle ALL INOX®- tuotantomenetelmälle. Projektin tavoite oli virittää Tekes-projektissa kehitetty tuotantomenetelmä teolliseen mittakaavaan soveltuvaksi. Tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin odotusten mukaisesti ja erittäin hyvin. Olemme hankkeen tukeman kehittämistoiminnan ansiosta onnistuneet kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa, sekä työllistämään lisää alueellisia osaajia.