Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70375

Hankkeen nimi: Viiramikko Oy:n tuotannon laajennusinvestoinnit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.10.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIIRAMIKKO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1572958-2

Jakeluosoite: Kojumäentie 6

Puhelinnumero: +358 505833595

Postinumero: 57710

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: www.viiramikko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tenhunen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.tenhunen(at)kolumbus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505833595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteenamme on laajentaa tuotantoa siten, että varastotiloja otetaan tuotantotiloiksi ja investoidaan tuotannon materiaalin käsittelyyn. Tavoitteenamme on investoida isojen viirakankaiden ja huopien leikkaukseen ja käsittelyyn. Tavoitteenamme on keskittää tuotanto kolmeen eri paikkaan tuotteiden koon ja asiakaslähtöisyyden mukaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kojumäentie 6

Postinumero: 57710

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 10
Hyödynnetään jäteviirakangasta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske tätä hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
ei vaikuta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Vähentää kuljetuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Työhyvinvointi paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 6
Kierrätys lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

-