Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70377

Hankkeen nimi: Aikaerotteisen Raman spektrometrin kansainvälistäminen ja kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2014 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIMEGATE INSTRUMENTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2615649-2

Jakeluosoite: Teknologiantie 5B

Puhelinnumero: +358505462900

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.timegate.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Savela Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.savela(at)timegate.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505462900

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeeessa haetaan tukea tarvittaville alkuinvestoinnille yrityksen toiminnan kehittämiseksi, kansainvälisen toiminnan suunnittelemiseksi sekä potentiaalisten ulkomaisten asiakkaiden kiinnostuksen ja vaatimusten selvittämiseksi TimeGate Instrumentsin tuotteiden osalta. Ulkomaisten asiakkaiden potentiaalia on tarkoitus selvittää sekä messukäynnein että suorilla asiakaskäynneillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 777

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 777

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiantie 5B

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen aloittaessa työntekijöist 2 on naisia ja 2 miehiä. Tasapaino pyritään säilyttämään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yritys pyrkii olemaan sukupuolineutraali toiminnassaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritys pyrkii tasa-arvoiseen toimintaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Kehitettyjen laitteiden yksi hyödyntämisalue on prosessimittaukset, esim. kaivosteollisuudessa. Tällöin materiaalien hävikki ja energian käyttö hävikki pienenee ja prossit tehostuvat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
hankkeella luodaan uudenlaista toimintaa Nokian ja Broadcomin irtisanomisten vaikutusten vähentämiseksi ja pidemmällä aikajänteellä mahdollisuus muodostua merkittävän kokoiseksi toimijaksi Oulun alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Luo uusia työpaikkoja alueelle
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-