Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70381

Hankkeen nimi: Internet on-line myynnin kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.7.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NAPAPIIRIN LAHJA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0951973-0

Jakeluosoite: Tähtikuja 2

Puhelinnumero: +358 500 685546

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

WWW-osoite: www.schv.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtoniemi Aaro

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aaro.lehtoniemi(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 394163

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

On-line myyntijärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen, jossa perustuotteen myynnin jälkeen tarjotaan kumppanuusyritysten palveluita. Varausjärjestelmästä hyötyvät tapauskohtaisesti lukuisat kumppanit. Yrityksellä nyt jo yhteistyökumppaneita yli 40.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 896

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 896

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähtikuja 2

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Itse tehty analyysi suvauskoneella. Tulos: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Näkökulma huomioitu, erillisiä menetelmiä suvauskoneen lisäksi ei käytetty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toimivan online varausjärjestelmän kokonaisvaltainen (sisältäen koulutuksen ja käytönohjauksen) käyttöönotto.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia vaikea yksiselitteisesti osoittaa. Toiminnassa luonnon moninaisuudella suuri merkitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
ilmastomuutoksen riskien tiedostaminen sisäisessä koulutuksessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
hyödynnetään ohjelmapalveluiden yhteydessä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
hankkeella ei suoranaista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
alueella ei sijaitse natura 2000 -ohjelman kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
jätteen käsittelyyn kiinnitetty huomiota. Kaikki jätteet lajitellaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
kohde kaukolämmössä, jatkossa harkintaan maalämmön ja/tai aurinkoenergian käyttö-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
toiminta edesauttaa monien alihankkijoiden kehittymistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
vahva vaikutus aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittymiselle
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
toimiva kuljetuspalvelu lentokentälle pienoisbusseilla vähentää henkilöautojen käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
hankkeelle positiivinen välillinen vaikutus etenkin erilaisten luontoretkien kautta
Tasa-arvon edistäminen 8 8
kts. edellä suvauskoneen tulos.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
hanke edistää kansainvälistä matkailua ja sitä kautta lisääkulttuureiden yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 2
ei merkittävää vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 5
monimuotoiset ohjelmapalvelut saavat hyötyä ympäristöosaamisesta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-