Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70382

Hankkeen nimi: Vauhti Speed Oy:n tuotteiden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.10.2014 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VAUHTI SPEED OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2635032-4

Jakeluosoite: Pamilonkatu 9

Puhelinnumero: +358405101380

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.vauhti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matikainen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.matikainen(at)vauhti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405157936

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vauhti Speed Oy:n tuotteita, tuotantoa ja kansainvälistymisvalmiuksia kehitetään siten, että liikevaihto kasvaa merkittävästi ja kannattavuus paranee. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa, kehittää tuotantoa siten, että tuottavuus ja laatu kehittyvät samoin kuin avata uusia markkina-alueita Euroopasta ja Aasiasta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 724

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pamilonkatu 9

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Havaittiin että molempien sukupuolien osallistuminen testaustoimintaan on ehdottomasti tarpeellista. Havaittiin myös että automatisointi on tarpeellinen vähentämään työn fyysistä rasittavuutta jolloin sukupuolella ei enää ole merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä syntyviin työpaikkoihin voi sijoittua nainen tai mies - taitojen mukaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen tavoite on liiketoiminnan kehittäminen ja kestävät arvot

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Liiketoiminnan huomattava kehittyminen - paljon paikallisia yhteistyökumppaneita, painotuotteet, pakkaukset, rullasuksien osia etc
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Huomattava yrityksen reseptiomaisuuden kasvu hankkeen aikana
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Terveys ja harrasteliikunnan suosion kasvu tukee hanketta. Välitön vaikutus tuotannon henkilökuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Kansainvälistymisen kautta kulttuuri vaihto Olympia aatteen hengessä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-