Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70384

Hankkeen nimi: Uuden liiketoiminta-alueen käyntiinajo

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.10.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KANTOJÄRVEN METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1839304-1

Jakeluosoite: Lohelankatu 8

Puhelinnumero: +3587620850

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.kjm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.vaara(at)kjm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3587620850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on rakentaa uusi palvelutarjonta uudelle liiketoiminta-alueelle, bioenergiapuolelle. Hankkeen toteuttamiseen palkataan avainhenkilö sekä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita uuden liiketoiminta-alueen käynnistämisessä. Tuloksena yritykselle syntyy uusia palveluita sekä tuotteita bioenergia-alalle, joilla on kysyntää niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 402

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 402

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lohelankatu 8

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen hankkeelle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet syntyvät työpaikat tarjotaan sekä naisille että miehille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kehitettävät laitteistot mahdollistavat sivuvirtatuotteiden uusiokäytön
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Kehitettävillä bioenergiapuolen laitteistoilla edistetään mm. tuhkan uudelleen käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-