Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70387

Hankkeen nimi: Ahma ympäristö Oy:n laboratorioiden yhteinen LIMS-järjestelmä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.10.2014 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AHMA YMPÄRISTÖ OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0227583-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Puhelinnumero: +358 408644662

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ahmagroup.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Oksanen Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tietohallintopääl

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.oksanen(at)ahmagroup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400981041

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ahma ympäristö Oy:llä on näytteenotto- ja laboratoriotoimintaa kolmessa toimipisteessä: Rovaniemi, Oulu ja Ilmajoki. Tällä hetkellä kaikissa kolmessa toimipisteessä on käytössä omat toisistaan huomattavasti poikkeavat räätälöidyt LIMS(Laboratory Information Management System)¿järjestelmät, minkä seurauksena myös toimintatavat näytteenotossa, analysoinnissa ja raportoinnissa ovat erilaiset. Hankkeen tarkoituksena on saada yhteinen järjestelmä kaikille laboratorioille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 466

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 466

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei liity kyseiseen hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei liity kyseiseen hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei liity kyseiseen hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli yhdistää kolmen laboratorion erilaiset LIMS-järjestelmät samaksi kokonaisuudeksi, sekä saada käyttöön uusia ominaisuuksia, kuten tulospalvelu asiakkaille, analyysitulosten luku suoraan mittalaitteilta, aukottomat jäljitettävyystiedot, analyysitulosten automaattitarkistus, tulosten lähettäminen järjestelmästä muihin järjestelmiin jne. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin, nyt kaikkien laboratorioiden analyysi- ja raportointitiedot ovat käytettävissä kaikista toimipisteistä.