Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70388

Hankkeen nimi: Stafixin jakelukanavien ja tuoterepertuaarin laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.6.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: STAFIX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2084940-7

Jakeluosoite: Konttisentie 8 B

Puhelinnumero: +358 10 322 4210

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite: www.stafix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ayala Jose

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jose.ayala(at)stafix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 456525725

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien tuotteiden myötä Stafix Ltd:n tarvitsee laajentaa jakelukanavia nykyisillä markkina-alueilla sekä uusilla markkina-alueilla, joissa ei ole vielä toimintaa. Sen lisäksi, toimialan ja teknologian kehityksen johdosta, Stafix Ltd:n täytyy panostaa uusien tuotteiden kehittämiseen. Stafix Oy aio panosta ja kehittää uusia tuotteita jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille. Uusia tuotteita ovat sekä painettavia materiaalia ja myös digitaalisia menetelmiä, joilla voi kerätä lisätietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä Stafix Ltd:n tarvitsee investoida ja rekrytoida, jotta pysyttymme vastamaan nykyiseen myynnin kasvukehitykseen ja tarvitsee myöskin investoida uuteen teknologiaan, jotta pystymme varmistamaan kasvun myös tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 954

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 954

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konttisentie 8 B

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole nähty tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole nähty tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-