Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70390

Hankkeen nimi: Yrityksen investointi- ja kehittämishanke 2014-2016.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLITYÖ SEVEKO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0831561-3

Jakeluosoite: Sahateollisuustie 4

Puhelinnumero: +358 445429060

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite: www.seveko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tolvanen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.tolvanen(at)seveko.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505503547

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone- ja laiteinvestoinnit sekä omien tuotteiden kehittäminen ja tuotteistaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sahateollisuustie 4

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei olennainen hankkeen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei olennainen hankkeen kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei olennainen hankkeen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tuottavuuden paraneminen vähentää syntyvää hukkaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Tuottavuuden paraneminen vähentää syntyvää hukkaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Nykyaikainen ja moderni investointikohde.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Tuottavuuden paraneminen vähentää syntyvää hukkaa. Jäljelle jäävä metallijäte kierrätetään 100%.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Paikallinen yhteistyö suunnittelupalveluissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Investointi tehostaa merkittävästi sisäistä logistiikkaa (3 työvaiheen sijasta 1).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Tehokas ja toimiva tuotanto. Yrityksen kasvu.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Nykyaikainen ja moderni investointikohde.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-