Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70391

Hankkeen nimi: DeboFlow - tuotannon virtauksen lisääminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.6.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEBOMIX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1008220-6

Jakeluosoite: Ponnsentie 32

Puhelinnumero: +358 504093216

Postinumero: 74200

Postitoimipaikka: VIEREMÄ

WWW-osoite: www.debomix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiiski Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.kiiski(at)debomix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504093216

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa. Kasvun kannattavuuden varmistamiseksi tarvitaan tuottavuuden tehostamista mm. käyttöasteen ja virtauksen nostamisella. Hankkeessa kehitetään digitaalisen valmistuksen edellytyksiä yksittäis- ja piensarjatuotantoon sekä otetaan käyttöön uusia toimintamalleja tuotannonhallintaan. Toiminnan kustannustehokkuutta lisätään tuotannonsuunnittelun ja ¿ohjauksen kehittämisellä sekä Lean toimintamallin hyödyntämisellä. Hankkeessa nostetaan koneistusyksikköjen käyttöastetta Mastercam etäohjelmoinnin ja simuloinnin avulla. SolidWorks mahdollistaa mm. kustannustehokkaamman kiinnittimien suunnittelun yrityksen oman henkilöstön toimesta. Etäohjelmoinnilla ja simuloinnilla voidaan nostaa koneistuskeskusten tehollista työaikaa ja läpimenoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 803

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 803

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Vieremä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ponssentie 32

Postinumero: 74200

Postitoimipaikka: VIEREMÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta relevantti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta relevantti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta relevantti. Hankkeen päätavoite on tuotannon virtauksen nostaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hankkeessa kehitetään uusia innovatiivisia resurssiviisaita ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Logistiikan tehostaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Logistiikan tehostaminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Logistiikan tehostaminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Materiaalitehokkuuden kehittäminen ja jätteen määrän vähentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Yritystoiminnan kestävä kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Uudet toimintatavat ja ohjelmistot lisäävät työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehityspäällikkö aloitti aktiivisesti heinäkuussa 2014. Hän aloitti läpivirtauksen parantamisen heti ja tulokset alkoivat näkyä jo loppuvuodesta 2014. Tällä hetkellä läpimenoaikamme on enää tunteja aiemmin huonoimmillaan se oli jopa viikkoja. Ohjelmistojen hankkiminen meni vuodelle 2015 joten niiden tehokkaampi käyttäminen vaatii vielä kehittämistä. Kehityspäällikkömme jatkaa palveluksessamme jatkossakin. Hanke on mahdollistanut liikevaihtomme yli tuplaamisen verrattuna vuotta 2013 ja 2015. Tämä kertonee hankkeen onnistumisesta. Ohjelmistojen koulutuksista vastasimme itse josta johtuen kehityspäällikön kustannukset nousivat oletettua suuremmiksi ja toivon että tämä otetaan huomioon maksatuksessa.