Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70396

Hankkeen nimi: Toiminnan monipuolistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.10.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APTEPA KY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0892042-6

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: +358 400 641213

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: KARSTULA

WWW-osoite: www.aptepa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkanen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toim.joht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.pekkanen(at)aptepa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 641213

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishankkeet tarkoituksena on kehittää yrityksen liiketoimintaa laajentamalla akreditointeja koskemaan automaattivaakoja sekä aloittamalla yhteistyö yhteistyökumppanin kanssa polttoainemittareiden varmannustoiminnasta. Hankkeen aikana yritys tekee tarvittavat laitehankinnat, kouluttaa henkilökunnan sekä toteuttaa muut akkreditointiin vaadittavat toimenpiteet. Hankkeen myötä yrityksen tarjoamat palvelut monipuolistuvat ja liikevaihto että tulos kasvavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 055

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 055

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Karstula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ylimensalmentie 7

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: KARSTULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
.Ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
.
Kulttuuriympäristö 0 0
.
Ympäristöosaaminen 0 0
.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koulutus, ohjeistus, varmennusohjelma ja toiminnan aloituksen valmius on jo hyvä. Koulutusta polttoainemittaritoimintoihin vielä lisättävä. Laitekanta erilaisten rakenteiden vuoksi hyvin erilaista, joka vaatii pidemmän koulutusajan.