Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70397

Hankkeen nimi: Paineilmavasaran tuotteistaminen ja kaupallistaminen kansainvälisille vientimarkkinoille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GLOBAL BOILER WORKS OYGLOBAL BOILER WORKS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2170629-9

Jakeluosoite: Lumijoentie 8

Puhelinnumero: +358 407615576

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.gbw.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juurikka Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.juurikka(at)gbw.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407615576

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia ja luoda edellytyksiä vientitoiminnan aloittamiselle. Hankkeessa tuotteistetaan yrityksen potentiaalisin tuoteaihio, paineilmakäyttöinen vasara sekä aloitetaan myynti- ja markkinointiponnistelut ulkomaankaupan mahdollistamiseksi. Hankkeen tuloksena GBW:n liiketoiminnalle synnytetään uusi tukijalka kansainvälisen tuotemyynnin muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 985

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 985

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lumijoentie 8

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolitasa-arvoinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Paineilmavasara auttaa prosessiteollisuuden prosessien virtausta, joka parantaa energiatehokkuutta kyseisissä laitoksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei juuri vaikutusta, pieni välillinen apu tehokkaampana ja puhtaampana prosessina.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Pyritään käyttämään paikallisia alihankkijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liitteessä aiemmin.