Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70399

Hankkeen nimi: Anitest Oy:n kansainvälistymiseen ja vientitoiminnan käynnistämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.10.2014 ja päättyy 30.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ANITEST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2230610-7

Jakeluosoite: Trubenkuja 1

Puhelinnumero: +358 505507367

Postinumero: 70500

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.movet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huuskonen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.huuskonen(at)anitest.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505507367

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Anitest Oy on kehittänyt älypuhelinsovelluksella luettavan pikatestiformaatin, jonka avulla voidaan nopeasti mitata erilaisten eläinten hyvinvointiin ja terveydentilaan liittyvien molekyylien pitoisuuksia virtsa- ja verinäytteistä. Tuotteella katsotaan olevan kansainvälistä potentiaalia jatkuvasti kasvavilla lemmikki- ja tuotantoeläinterveysmarkkinoilla. Tämän hankkeen tavoitteena on valmistella yhtiön kansainvälistymistä kontaktoimalla sellaisia mahdollisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tuotteen jakelua ja myyntiä voitaisiin käynnistää ja kehittää USA:ssa. Yrityksen edustajat ovat löytäneet mm. Finpron avustuksella tahoja, joiden kanssa on tarkoitus jatkaa neuvotteluja paikan päällä. Lisäksi messuihin osallistumisen katsotaan edesauttavan kansainvälistymisen kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Bioteknia 1, Neulaniementie 2

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-