Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70400

Hankkeen nimi: SideSupport

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.10.2014 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLEPPS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2575886-2

Jakeluosoite: Ukonmutka 5

Puhelinnumero: +358 405517322

Postinumero: 40250

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: clepps.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liuska Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.liuska(at)outlook.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 551 7322

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on varmistaa ja Clepps Oy tuotantokyvykkyys uuden tuotteen osalta. Tuotteesta valmistutetaan prototyyppi, jonka avulla varmistetaan tuotteen toimivuus lopullista tuotantoversiota varten. Kansainvälinen kiinnostavuus tuotetta kohtaan selvitetään markkinatutkimuksilla valituissa maissa. Samanaikaisesti kartoitetaan yksityisiä sijoittajia rahoittamaan Clepps Oy:n kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ukonmutka 5

Postinumero: 40250

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen osallistuu sekä miehiä että naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen henkilöstön palkkauksessa pidetään huoli tasa-arvoisuudesta niin sukupuolen kuin iän suhteen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tasa-arvoinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Tarvittava muovimateriaali vähäinen verrattuna kilpaileviin tuotteisiin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Tarvittava muovimateriaali vähäinen verrattuna kilpaileviin tuotteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Ajatuksena valmistaa myös vihreävaihtoehto
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Logiistiikka verrattuna nykyratkaisuihin erittäin kevyttä ja tehokasta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Parantaa lapsimatkustajien matkustusmukavuutta ja siten myös vanhempien
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-