Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70402

Hankkeen nimi: Messua Oy:n liiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.5.2014 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MESSUA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0702537-4

Jakeluosoite: Askonkatu 9 D

Puhelinnumero: +358 400 505477

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.messua.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kalliokoski Eriikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eriikka.kalliokoski(at)messua.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503781438

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on nykyisen liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 172

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 197 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 172

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Askonkatu 9 F

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Liiketoimintamme ei ole mitenkään sukupuoliriippuvainen. Siitä huolimatta, että rakentaminen on yrityksessämme melko keskeisessä roolissa, jakautuu henkilökuntamme liki pitäen tasan miesten ja naisten kesken. Messuan omistaa naiset ja Messuan johdossa on enemmistö naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Liiketoimintamme ei ole mitenkään sukupuoliriippuvainen. Siitä huolimatta, että rakentaminen on yrityksessämme melko keskeisessä roolissa, jakautuu henkilökuntamme liki pitäen tasan miesten ja naisten kesken. Messuan omistaa naiset ja Messuan johdossa on enemmistö naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Liiketoimintamme ei ole mitenkään sukupuoliriippuvainen. Siitä huolimatta, että rakentaminen on yrityksessämme melko keskeisessä roolissa, jakautuu henkilökuntamme liki pitäen tasan miesten ja naisten kesken. Messuan omistaa naiset ja Messuan johdossa on enemmistö naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Messua käynnisti laajan strategisen kehitystyön, jonka tavoitteena oli liiketoiminnan kehittäminen luomalla uusia konseptoituja toimintatapoja sekä hyödyntämällä digitaalisuutta tapahtumamarkkinoinnissa. Tavoitteena oli liketoiminnan tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden rakentaminen. Kehitystyön tuloksena Messua on muuttunut tapahtumamarkkinoinnin sekatyömiehestä asiantuntijaorganisaatioksi ja ottanut käyttöönsä nykyaikaiset työkalut aina palvelumuotoilusta digitaalisiin tilauskanaviin ja tapahtumamarkkinoinin välineisiin. Työ on luonut pohjan Messuan tulevaisuuden kasvulle ja kannattavuudelle.