Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70403

Hankkeen nimi: Yrityksen toiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.11.2014 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INPULSE WORKS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2363928-8

Jakeluosoite: Väinönkatu 26 A 501

Puhelinnumero: +358 50 3555087

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.inpulse.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parkkisenniemi Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.parkkisenniemi(at)inpulse.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3555087

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen toiminnan ja valmiuksien kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 932

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Väinönkatu 26 A 501

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pyrimme toteuttamaan tasa-arvoa kaikessa toiminnassa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli ei ole este missään toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pyrimme toteuttamaan tasa-arvoa kaikessa toiminnassa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Tuotteemme edistävät paperitonta toimistoa sekä työn tehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin pohjoismaisia markkinoita inPulse Works Oy:n kansainvälistymisen kannalta. Selvitystä tehtiin hyödyntämällä olemassa olevaa kontaktiverkostoa sekä tapaamalla energiayhtiöitä ja osallistumalla StrategiTorget Energi tapahtumaan.Tutkimuksen perusteella uudelle innovatiiviselle toimijalle on kysyntää etenkin Ruotsissa ja inPulse Works tulee tavoittelemaan kansainvälistymistä.