Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70409

Hankkeen nimi: Solar 2016; uusien auringon- ja näkösuojatuotteiden kehitys ikkunoihin sekä oviin.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.11.2014 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOLAR KAIHDIN KY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1934274-8

Jakeluosoite: Lankilantie 46

Puhelinnumero: +358 8 4694100

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.solar.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Junnikkala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.junnikkala(at)solar.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445331935

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Solar Kaihdin Ky suunnittelee kehityshanketta, jonka avulla pystytään tuomaan markkinoille uudenlainen käyttölaite sälekaihtimelle sekä täysin uudenlainen auringon- ja näkösuojatuote. Tärkeimpiä pullonkauloja tuotekehityksessä ovat resurssipula ja erikoisosaamisen puute. Uusien tuotteiden on tarkoitus auttaa yritystä kasvattamaan markkinaosuuttaan kotimaassa sekä kansainvälistymään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 219

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lankilantie 46

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme ole nähneet tarpeelliseksi tehdä analyysia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotteiden valmistaminen pyritään mahdollistamaan molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotteiden valmistaminen pyritään mahdollistamaan molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Kehitettävien tuotteiden komponentit valmistetaan yrityksen lähiympäristössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Uuden tuotteet patentoidaan ja mallisuojataan mahdollisuuksien mukaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-