Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70410

Hankkeen nimi: KATAMARAANITYYPPISTEN MOOTTORIVENEIDEN KEHITTÄMISHANKE

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2014 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMI-VENEET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 9210095-6

Jakeluosoite: Metsolantie 1

Puhelinnumero: +358 405777308

Postinumero: 59800

Postitoimipaikka: KESÄLAHTI

WWW-osoite: www.suomi-veneet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suomalainen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suomiveneet.pasi(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405777308

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään yritystoimintaamme, joka kasvattaa liikevaihtoa ja lisää työllistämistä. Yrityksellemme kehitetään katamaraanityyppiset moottoriveneet osaksi olemassa olevaa liiketoimintaamme. Tällöin tuotteistomme monipuolistuu ja laatutaso kehittyy ja edesauttaa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvamiseen huomattavasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 058

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 058

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Metsolantie 1

Postinumero: 59800

Postitoimipaikka: KESÄLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, koska yrityksessämme on ollut myös naistyövoimaa, eikä sille ole jatkossakaan esteitä, mikäli työkokemukseltaan ja ammattitaidoltaan sopiva henkilö hakee vapaata paikkaa. Hankkeen näkökulmasta ei ole merkitystä sukupuolella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnan näkökulmasta ei ole merkitystä sukupuolinäkökulmalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen liikevaihdon- ja kannattavuuden parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Lisää työllisyyttä pienellä paikkakunnallamme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Lisää palvelujen kysyntää paikkakunnallamme.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Lisää kuljetustarpeita monellakin tavalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 2
Voi kehittää erilaisia veneilykulttuuriin liittyviä asioita.
Ympäristöosaaminen 2 2
Kehittää ihmisiä ajattelemaan ympäristönäkökulmasta veneilyä, koska katamaraanityyppinen moottorivene kuluttaa huomattavasti vähemmän polttoainetta verrattuna normaaliin yksirunkoiseen veneeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-