Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70412

Hankkeen nimi: Medikro Oy:n kansainvälistymishanke 2014-2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEDIKRO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0288691-7

Jakeluosoite: PL 54

Puhelinnumero: +358 447777077

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.medikro.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eloranta Tuukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuukka.eloranta(at)medikro.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447777077

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistymishankkeen tavoitteena on vientiliiketoiminnan toimintatapoja kehittämällä ja markkinatietoa hankkimalla luoda edellytykset Medikron kansainvälisen liiketoiminnan merkittävällä kasvulle. Hanke selkeyttää ja tehostaa Medikron kansainvälisen liiketoiminnan prosesseja ja mahdollistaa kansainvälisen jakelukanavan järjestelmällisen, tehokkaan ja tavoitteellisen kasvattamisen. Pitkällä aikavälillä Medikron liikevaihto ja viennin osuus Medikron liiketoiminnasta kasvaa merkittävästi uusille vientimarkkinoille laajentumisen seurauksena. Tämä lisää yrityksen elinvoimaisuutta ja mahdollistaa lisäinvestoinnit pitkän aikavälin kasvuun tähtääviin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 201 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 201 760

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pioneerinkatu 3

Postinumero: 70800

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Naisten rekrytointitavoitetta ja sukupuolijakaumaa on käsitelty aktiivisesti viimeaikaisten rekrytointien yhteydessä. Yritys toimii teknisellä ja miesvaltaisella alalla, joten selvä enemmistö työhakijoista ja työntekijöistä on miehiä. Yksi neljästä tänä vuonna rekrytoidusta on nainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke keskittyy toimintaprosesseihin. Sukupuolten väliset yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvoitteet ovat tärkeä osa tasapuolista toimintapaa yrityksessä ja sen kehityshankkeissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen fokus on toimintaprosessien uudistamisessa ja uusien markkinoiden kartoittamisessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Medikron virtausanturit tuottavat keskimäärin 78% jätettä vaihtoehtoisiin potilasturvallisuuden takaaviin bakteerifilttereihin verrattuna
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Medikron virtausanturit tuottavat keskimäärin 78% jätettä vaihtoehtoisiin potilasturvallisuuden takaaviin bakteerifilttereihin verrattuna. Medikron kertakäyttötuotteet on valmistettu puhtaasti palavista materiaaleista, jotka voidaan hävittää ympäristöystävällisesti polttamalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hankkeessa kehitetään prosesseja ja jakelijoiden tukipalveluita, jotka edesauttavat uuden liiketoiminnan kehittämistä Medikrolle ja jakelijoille.
Liikkuminen ja logistiikka -5 3
Kansainvälinen kaupankäynti lisää tuotteiden maiden kuljetuslogistiikkaa. Markkinatutkimuksen tekeminen kasvattaa Medikron henkilöstön matkustamista. Matkustustarvetta vähennetään ostamalla valmista tietoa paikallisilta yhteistyökumppaneilta ja käyttämällä sähköisiä kommunikaatiovälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Kansainvälinen kauppa lisää kulttuurien välistä kanssakäymistä ja auttaa edistämään uusia kulttuurien välisiä sosiaalisia suhteita ja ymmärrystä.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kansainvälinen kauppa lisää kulttuurien välistä kanssakäymistä ja auttaa edistämään uusia kulttuurien välisiä sosiaalisia suhteita ja ymmärrystä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteina oli kehittää Medikro Oy:n markkinatutkimus- ja jakelijahankintaprosessia ja kartoittaa 42 uutta kansainvälistä vientimarkkinaa Euroopassa, Lähi-Idässä, Kauko-Idässä ja Etelä Amerikassa. Hankkeen lopputuloksena yhtiö päätti laajentaa kansainvälistä jakelijaverkostoaan 16 uuteen vientimaahan.