Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70415

Hankkeen nimi: Kenttäkelpoisten prototyyppien valmistus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.11.2014 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GRAINSENSE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2630019-1

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Puhelinnumero: +358 40 7708375

Postinumero: 90571

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.grainsense.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Teuvo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: -

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teuvo.heikkinen(at)grainsense.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5538378

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja valmistetaan 8 kpl GrainSense Oy:n tuotteen kenttäkelpoisia prototyyppejä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 469

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 469

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Postinumero: 90571

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole keskeinen asia prototyyppien rakentamisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole keskeinen asia prototyyppien rakentamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole keskeinen asia prototyyppien rakentamisessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Koko kehityshanke suoritetaan paikallisten alihankkijoiden ja asiantuntijoiden voimin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa rakennettiin GrainSense mittalaitteen kenttäkelpoisia protyyppejä, joita käytetään laitteen testauksessa ja pilotoinissa loppuasiakkaiden kanssa. Toimintakuntoon saatiin kaikkiaan 7 laitetta. Hankkeessa parannettiin myös laitteen ohjelmistoa sekä sensorielekttroniikka muutettiin uudelle kaupalliselle sensorille sopivaksi.