Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70416

Hankkeen nimi: Yrityksen kehittämisavustus (mikroyritys)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.11.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HT SPORT OYHT SPORT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0930404-3

Jakeluosoite: Voimatie 5 B 3

Puhelinnumero: +358 400850810

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.htsport.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ihala Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toim.joht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.ihala(at)htsport.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400850810

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden tehokkaan, leveän ja nopean sublimaatio-tulostus printterin ja ison painokoneen (lämpöprässin) tuotannon investointi-/kehittämishankinta jolla pyritään saavuttamaan huomattavaa tuottavuuden lisäämistä yrityksen asuvalmistuksen painotuotannossa (mm. koneiden yhtäläiset ja isommat painoala-koot antaisivat näin merkittäviä synergia-etuja). Yrityksen ydintoiminnan eli tuotannon ja painotekniikan selkeä kehittäminen tehokkaammilla tuotantoomme soveltuvilla alan uusilla kone-innovaatioilla lisäisivät valmistusvolyymiä sekä painatustehokkuutta jotka siten parantavat kilpailukykyä sekä mahdollistat lisämyyntiä/liikevaihtoa sekä kannattavan liiketoiminnan jatkossakin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 010

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 992

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Voimatie 5 B 3

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
yrityksessä sukupuolinäkökulma on huomioitu tässä ja myös jo aiemmin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
on huomioitu sillä hankkeen kohteena olevaa konetta voi käyttää vaivattomasti molemmat sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
siihen ei tässä tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
mahdollistaa materiaalien tehokkaamman hyödyntämisen ja sitä kautta jätteitä ei tule niin paljoa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
lisää mahdollisuuksia alan työpaikkojen säilyttämiseen ja lisäämiseenkin (etenkin ompelutyöhön)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
tuottavuuden ja tehokkuuden lisäys parantaa hlöstön ajankäyttöä mm. palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
lisää työnteon mielekkyyttä, työviihtyvyyttä sekä tuloksellisuutta
Tasa-arvon edistäminen 3 3
kehittämishanke edistää osaltaan tasa-arvoa koska uusi tulostus ja painokone on koko henkilöstön käytettävissä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on lisätä urheiluasujen painotuotannon tehokkuutta jota varten hankittiin 1 leveä Mimaksi JV150-160 sublimaatio siirtokuvatulostin ja Monti mod. 802 lämpöprässi. Kattavampia tuloksia ja kokemuksia ei ole vielä kunnolla saatavissa.