Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70419

Hankkeen nimi: CEMIS 2015-2016 Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja hyvinvointiteknologioiden palveluliiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLIIKUNTABIOLOGIAN LAITOS

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero: +358405044800

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakkarainen Anni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordin.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407773103

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatissa vierailee vuosittain tuhansia urheilijoita sekä myös työkyvyn ylläpitämisestä ja aktiiviliikunnasta kiinnostuneita. Urheilijoiden myötä alue kiinnostaa lisäksi välinevalmistajia. CEMIS 2015-2016 ohjelman toteutus tulee edesauttamaan kaupallisen toiminnan käynnistämistä tai olemassa olevan kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaupallistamispotentiaali ja testata teknologiaa urheilija- ja välinetestausmenetelmien (hiihtolajit) sekä hyvinvoinnin mittausteknologioiden osalta sekä uusien että jo tunnistettujen palveluiden tarvitsijoiden tarpeet huomioiden. Hankkeen tuloksena syntyy 3-4 uutta yritystä sekä 1-2 uutta kaupallistettavaa menetelmää tai palvelua. Jyväskylän yliopisto pyrkii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 131 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 131 165

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 164 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 163 957

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole toteutettu. Jyväskylän yllopisto pyrkii kuitenkin edistämään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu osittain, projektipäällikkönä toimii nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta otettu huomioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kylmätestauslaboratoriotoiminnalle odotetaan olevan tulevaisuudessa tarvetta yhä enemmän epävarmojen sääolosuhteiden vuoksi. Välillinen vaikutus osaamisen lisääntymisenä hankkeen tuloksena ja välittämisenä eteenpäin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Lähtökohtana toimivat tunnistetut elinkeinoelämän tai asiakasryhmien tarpeet erityisesti Vuokatin asiakasryhmien osalta (hyvinvointi, työkyvyn ylläpitäminen, huippu-urhelijat). Välilliset vaikutukset näkyvät lisääntyneinä majoitusvuorokausina palveluiden ja imagon kehittymisen seurauksena.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen lähtökohtana ovat tunnistetut elinkeinoelämän tai asiakasryhmien tarpeet Vuokatin asiakasryhmien osalta (hyvinvointi, työkyvyn ylläpitäminen, matkailijat, huippu-urhelijat). Palveluiden kehittämiseksi alueelle on tarvetta uudelle yritystoiminnalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hankkeen non-invasiivisten sensoreiden kehitystyö ja sen seurauksena syntyvät uudet tuotteet tai palvelumuodot tavoittelevat eri hyvinvointimarkkereiden aikaista tunnistamista (esim. stressin mittaus).
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteissä koskien kokonaisvaltaista hiihdon tutkimus-, koulutus- ja valmennuskeskuksen edelleen kehittämistä on otettu huomioon myös vammaisurheilijat ja -matkailijat esim. virtuaaliharjoitteluympäristön kehittämisen muodossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke vie eteenpäin alueellista liikuntakulttuuria.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa vietiin eteenpäin tarvittavia teknologioita pohjoismaisten hiihtolajien urheilija- ja välinetestauspalveluiden kehittämiseksi Vuokatissa. Selkeimmän kaupallistamispotentiaalin hankkeeseen valituista menetelmistä osoittivat valmennuksen palautejärjestelmä Coachtech osana urheilijatestausta sekä suksi- ja sauvatesterit välinetestauksen osalta. Uudet pohjoismaisen hiihdon lajispesifiset tekniikkatestit sekä maksimihapenotontesti rullahiihtäen otettiin testikäyttöön asiakkailla Vuokatti Sport Testiasemalla syksyn 2016 aikana. Uusissa lajitesteissä hyödynnetään Jyväskylän yliopiston kehittämää web-pohjaista Coachtechia, joka yhdistää videokuvan anturidataan. Coachtechin hyödyntäminen myös liikuntateknologiasovellusten testausalustana synnytti lisää yrityssuhteita ja loi uskoa järjestelmän kaupallistamismahdollisuuksiin. Välinetestauksen osalta käynnistettiin kylmätestauslaboratorion ilman ja latulumen jäähdytysjärjestelmien käyttötestaus sekä suksitestaus uudella suksitesteriversiolla yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Sauvatesterin osalta paneuduttiin käyttöominaisuuksien parantamisen aiempien tilaustutkimusten käyttökokemusten perusteella. VTT-MIKES vastasi välinetestausmenetelmien mittaustoistettavuuden ja -luotettavuuden parantamisesta. Ensimmäinen demoversio virtuaaliympäristöstä urheilijatestaukseen juoksumatolla valmistui Vuokatti Sport Testiasemalle yhteistyössä KAMK:n kanssa, ja kehitystoimia jatketaan hankkeen päätyttyä. Keväällä 2016 toteutettu pro gradu -tutkimus hiihtosuoritusten vertailusta virtuaali- ja todellisessa ympäristössä samalla reittiprofiililla loi uskoa ympäristön hyödyntämispotentiaalista esimerkiksi osana arvokisoihin valmistautumista. Vuokatin uusista pohjoismaisten hiihtolajien testauspalveluista koottiin kansainväliseen levitykseen soveltuva esitys sekä hinnasto yhteistyössä Vuokatin urheiluopiston ja Vuokatti Sport Testiaseman kanssa, jota esiteltiin mm. Japanissa ja Kiinassa rinnakkaisten hankkeiden toimesta. Uusia urheilija- ja välinetestausteknologioita demonstroitiin hankkeen aikana useille kansallisille ja kv-vieraille. Lisäksi, hankkeen aikana valmisteltiin yhteistyössä yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa kuusi kansallista sekä kaksi kansainvälistä rahoitushakemusta, joista tuloksena oli kolme myönteistä kansallista rahoituspäätöstä. Yksi hankkeista oli Jyväskylän yliopiston koordinoima Virtuaalivalmentaja terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille Tekes-EAKR -hanke, johon lähti mukaan 10 yritystä. Toinen hankkeista oli Vuokatin sporttiosaamisen kv-liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä hanke, jonka hakijana oli Vuokatin urheiluopisto. Kolmannessa, Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologia ja palvelut -hankkeessa, viedään eteenpäin omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa biosensorimittausten avulla sekä edesautetaan Vuokatin kehittymistä teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi hiihdon urheilija- ja välinetestauksessa. Kaiken kaikkiaan uusia yritysyhteistyösuhteita syntyi yli 20 kpl. Hankkeen ja Jyväskylän maisteriohjelman myötä perustettiin kaksi uutta yritystä.