Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70420

Hankkeen nimi: CEMIS 2015-2016 KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358 8 618 991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haverinen Tuula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7101 008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena synnyttää uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Tätä tarvetta varten KAMK:iin kehitetään toimintakonsepti ja palvelumalli yritysten tarpeiden systemaattiseen analysointiin sekä tehostetaan CEMISin teknologian siirtotoimintaa ja laajennetaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa kasvaville markkina-alueille. Hankkeen toisena tavoitteena on simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä yhdistelevän urheilijan testauskonseptin luominen hyödyntämällä KAMK:n laitekehitys- ja simulaattoriosaamista. Lisäksi laitekehityksen palveluvalmiuksia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä CEMISin toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy 6 uutta yritystä sekä kaupallistuu 9 kehitettyä teknologiaa. KAMK huomioi sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kaikessa toiminnassaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 423 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 422 647

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty. Kajaanin Ammattikorkeakoulu pyrkii kuitenkin edistämään sukupuolten tasa-arvoista kohtelua osana kaikkea toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesvaltaisessa toteutustiimissä on mukana kaksi naista; projektisihteeri ja asiantuntija (pelikehitys). Hankehenkilöstö on valikoitunut tehtäviin yksinomaan pätevyytensä ja osaamisen soveltuvuuden perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvon edistäminen huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
CEMISissä kehitettävien mittausteknologioiden kaupallistumisen ja leviämisen myötä mm. teollisuuden toiminta tehostuu, mikä näkyy välillisesti luonnonvarojen kestävämpänä käyttönä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
CEMISin teknologiakehitys kohdistuu mm. vedenlaadun mittaamiseen. Näin ollen teknologiat voivat tuoda helpotusta mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien vesiongelmien ratkaisuun.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Ympäristöystävälliset teknologiat, joita CEMISissä kehitetään ja kaupallistetaan, estävät osaltaan pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Ympäristömittausteknologiat auttavat ongelmien havaitsemisessa ja niihin puuttumisessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Välillinen hyöty konkretisoituu CEMISissä kehitettävien teknologioiden (mm. uusiutuva kemiallinen metsäteollisuus) kaupallisen hyödyntämisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hankkeen toteuttamisella on vahva välitön vaikutus paikallisen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Kaikki hankkeen toiminnot tähtäävät joko olemassa olevien yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseen tai uusien yritysten syntymiseen CEMISissä kehitettyjen teknologioiden ympärille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Palveluiden ja palveluvalmiuksien kehittäminen on tämän hankkeen keskiössä. Palveluja (teknologiansiirto, laitekehitys ja urheilijan testaus) kehitetään pyrkimyksenä synnyttää uutta liiketoimintaa sekä vahvistaa ja laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Välilliset vaikutukset näkyvät hyvinvoinnin kasvuna, kun kaupallistuvat teknologiat synnyttävät uusia työtilaisuuksia. CEMIS-toimijoiden piirissä kehitetään myös ratkaisuja liikunnan ja hyvinvoinnin mittauksiin, joiden siirtyminen yleiseen käyttöön vaikuttaa hyvinvointiin kohottavasti.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
Välillinen vaikutus syntyy CEMISin ympäristömittausteknologioiden kaupallistuessa ja yleistyessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi -hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli luoda edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle, tuottaa olemassa oleville yrityksille uutta liiketoimintaa sekä kohdentaa palveluja yritysten tarpeisiin. Hankkeessa 1) luotiin toimintamalli yritysten liiketoiminnallisten ja teknologisten kehitystarpeiden systemaattiseen analysointiin ja ennakointiin, 2) kehitettiin konseptia CEMIS-toimijoiden (Centre for Measurement and Information Systems) osaamisen ja teknologioiden siirtämiseksi yrityksiin, 3) parannettiin yrityksille ja muille organisaatioille tarjottavan palveluliiketoiminnan valmiuksia sekä 4) laajennettiin yhteistyöverkostoja uusille, kasvaville markkina-alueille edistämään yritysten kansainvälistymistä. Teknologialiiketoiminnan ohella hankkeessa kehitettiin ratkaisuja ja palveluedellytyksiä virtuaaliympäristöavusteiseen urheilijan testaukseen sekä vahvistettiin yrityksille suunnatun laite- ja ohjelmistokehityksen palvelukykyä. Yritysten teknologialiiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen tarkoitetussa toimintamallissa yhdistyy Kajaanin AMKn alaisuudessa toimivan CEMIS Business Development -tiimin (CBD) aiempi ja hankkeessa syntynyt osaaminen. Mallin osa-alueita ovat: 1) hankevalmistelun tuki, 2) teknologialiiketoiminnan kehittämistoimet, 3) kv-liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kansainvälistymisen tukeminen ja 4) yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen. Yhteistyöverkoston laajentamiseksi uusille markkina-alueille suoritettiin verkostoitumismatkoja sekä Eurooppaan että Lähi-itään ja Etelä-Amerikkaan. Lisäksi osallistuttiin yli kymmeneen verkostoitumistapahtumaan sekä ulkomailla että Suomessa ja käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 40 yrityksen kanssa. Kontaktit palvelevat niin kansainvälistymistä tavoittelevia yrityksiä kuin CEMIS-toimijoita. Verkostot ja yritysten kansainvälistymismahdollisuudet kehittyivät oleellisesti myös CEMISin, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten (Suomesta 9 kpl) yhteistyönä valmistelluissa 13 kv-projektissa. Näistä kv-hankkeista 7 on saanut kielteisen rahoituspäätöksen ja 5 osalta päätös saadaan vuonna 2017. Näiden ohella suunniteltiin ja käynnistettiin yksi teknologian kaupallistamiseen tähtäävä kansallinen hanke. Tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa suoritettujen kehittämistoimien seurauksena urheilijan testauspalvelukonsepti täydentyi seuraavilla elementeillä: 1) kenttäolosuhteisiin soveltuva, kannettava urheilijan mittausjärjestelmällä (HIIHTO-kortti), 2) prototyyppiasteen järjestelmä 2D-reittiprofiilien luomiseen ja juoksumaton automaattiseen ohjaukseen sekä 3) ohjelmistotyökalu virtuaalisten 3D-urheilureittien luomiseen. Kehitetyt ratkaisut vahvistavat yhtäältä Vuokatin testauspalveluiden vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, toisaalta niistä syntynyttä osaamista voidaan vastaisuudessa soveltaa niin palvelu- kuin tki-toiminnassa. Hankkeen jälkeen KAMK:lla on runko hyötypelikehityksen palvelumallista, jota kehitettiin osin tässä hankkeessa. Palvelutoimintaedellytysten paraneminen ja onnistunut tiedottaminen olivat selvästi havaittavissa vuonna 2016 hyötypeliaiheisten palvelujen kasvaneena kysyntänä. CEMIS-keskuksen protolaitekehityksen toimintamallin kehittämiseksi solmittiin sopimus MITYn (OY:n mittaustekniikan yksikkö) ja KAMKin tilojen, laitteistojen ja henkilöstön yhteiskäytöstä ja päivitettiin KAMKin protolaitekehityksen malli. Hankkeesta tiedotettiin CEMISin nettisivuilla, seminaareissa, messuilla, konferensseissa, kumppanuustapahtumissa ja verkostoitumismatkoilla. Merkittävin messutapahtuma ajoittui vuoden 2016 lopulle, jolloin CEMIS ja neljä suomalaista yritystä osallistuivat yhdessä Ranskan Lyonissa järjestetyille Cleantech-alan Pollutec-messuille. Useista osahankkeista koostuvan CEMIS-ohjelman 2015-2016 aikana on syntynyt 4 uutta henkilöstön tai opiskelijoiden perustamaa yritystä sekä kaupallistunut 5 teknologiaa.