Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70421

Hankkeen nimi: KATI Kasvu ja Kehitys 2014-2016

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.11.2014 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY KATI AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0370665-8

Jakeluosoite: Sievintie 286

Puhelinnumero: +358 405318206

Postinumero: 85160

Postitoimipaikka: RAUTIO

WWW-osoite: www.oykatiab.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautakoski Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajoht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.rautakoski(at)oykatiab.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405318206

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KATIn palvelutuotantoon liittyvien laitteiden sekä liiketoiminnan ja kansainvälistymiseen kehittämiseen tähtäävä hanke.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 292

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 292

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sievintie 286

Postinumero: 85160

Postitoimipaikka: RAUTIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty tarvetta tälle. Hanke ei ole kytköksissä sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole nähty tarvetta tälle. Hanke ei ole kytköksissä sukupuoleen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei näyttele hankkeessa suurta roolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Suljettu kierto vähentää veden käytön tarvetta jopa 75 %.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Osallistuminen tuulivoimahankkeisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 2
Kevyet ja lennätettävät kairauskoneet vähentävät maastoon kohdistuvaa rasitusta. Öljyn kulutuksen vähentäminen kairauskoneen muuttamisessa enemmän sähkökäyttöiseksi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 2
Suljettu kierto vähentää vesitasapainon muutosta paikallisesti kairausalueilla. Öljyn kulutuksen vähentäminen kairauskoneen muuttamisessa enemmän sähkökäyttöiseksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 0
Uudet kairauskonetyypit ja suljettu kierto toimivat erityisen hyvin juuri suojelualueilla. Suljettu kierto mahdollistaa viimeistenkin kairauksen jättämien jälkien tuomisen pois maastosta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Öljyn kulutuksen vähentäminen kairauskoneen muuttamisessa enemmän sähkökäyttöiseksi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tuulivoimahankkeisiin osallistuminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Paikallisen työvoiman käyttö ja erityisesti harvempaan asuttujen seutujen ihmisten työllistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Mahdollisesti patentoitavia tai mallisuojattavia laitteita tai menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Logistiikan kehittäminen useissa hankkeen osa-alueissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Uudet työturvallisuuteen ja työhyvintoinviin vaikuttavat ratkaisut mullistavat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 3
Parantaa yrityksen ympäristöosaamista ja vie ympäristöosaamista eteenpäin koko alalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KATI Kasvu ja Kehitys-hankkeen tuloksena on kehitetty uusia teknisiä ratkaisuja kairauslaitteistoihin ja -koneisiin. Hanke on lisännyt yrityksen myyntiä ja monipuolistanut palvelutarjontaa.