Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70423

Hankkeen nimi: Kasvun, kilpailukyvyn, sekä energia- ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.11.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAUPLAST OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0545178-3

Jakeluosoite: Kankaanpääntie 14

Puhelinnumero: +35825500300

Postinumero: 29810

Postitoimipaikka: SIIKAINEN

WWW-osoite: www.sauplast.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koivuviita Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotannonsuunnitt

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.koivuviita(at)sauplast.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35825500300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvua ja kilpailukykyä haetaan tuotekehityksellä, innovoinnilla ja resurssitehokkaampaa laitekantaa hankkimalla. Tuloksena energia- ja resurssitehokkuuden parantuminen, ympäristöystävällisyys ja tuotevalikoiman monipuolistuminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Siikainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kankaanpääntie 14

Postinumero: 29810

Postitoimipaikka: SIIKAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioitu, mutta ei olennainen asia hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Olisi liioittelua sanoa päätavoitteeksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Biohajoavia / kompostoituvia tuotteita kuuluu hankkeeseen, samoin kuin raaka-aine- ja muita resurssisäästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Energian säästö suhteessa aiempaan toimintatapaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ympäristöystävälliset tuotteet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Biohajoavuus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Raaka-ainesäästöt
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Yrityksen merkitys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Raaka-ainesäästöt, tuonnin korvaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Turvaa myös naistyöpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 1
Biotuotteiden käytön laajeneminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke paransi yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta sekä innovointia mahdollistaen yrityksen kasvua ja myös suomalaista kilpailukykyä tuontia korvaamalla.