Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70426

Hankkeen nimi: Uusi mahlatuotekonsepti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.11.2014 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORDIC KOIVU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1045499-7

Jakeluosoite: Sininentie 145A

Puhelinnumero: +358 400725195

Postinumero: 82600

Postitoimipaikka: TOHMAJÄRVI

WWW-osoite: www.nordickoivu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maaranen Arto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.maaranen(at)nordickoivu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400725195

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke käsittää mahlapohjaisen tuotekonseptin kehittämistyön ja tarvittavan tuotantoprosessin ja -linjaston hankkimisen sekä uuden tuotekonseptin markkinoinnin kehittämisen. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 295 859

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 859

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sininentie 145a

Postinumero: 82600

Postitoimipaikka: TOHMAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointi ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointitoimenpiteillä parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa mm valitsemalla henkilöitä asenteen ja kyvykkyyden mukaan, ei sukupuolinäkö
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite?

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Annetaan myöhemmin.