Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70429

Hankkeen nimi: Paineilmaplasmaleikkauskoneen hankinta Airmist Oy:n tuotantolaitokseen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.11.2014 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AIRMIST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2398434-8

Jakeluosoite: Sammontie 7

Puhelinnumero: +358 50 342 8872

Postinumero: 70900

Postitoimipaikka: TOIVALA

WWW-osoite: www.airmist.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vainikainen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tivain(at)netti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 342 8872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Plasmaleikkuri tulee parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta huomattavasti (vuodessa jää satoja "turhia" työtunteja pois tuotannosta). Plasmaleikkuri parantaa yrityksen mahdollisuutta palkata lisää työvoimaa. Lisätyövoimaa ollaan jo selvittämässä/palkkaamassa. Uuden työvoiman palkkaus välttämätöntä vanhempieni jäädessä eläkkeelle lähivuosina, jotta yrityksen henkilömäärä pysyisi edes entisellään. Yksi työntekijä plasmaleikkurilla voi työllistää noin 5-8 työntekijää kokoonpanolinjastolla. Plasmaleikkuri mahdollistaa myös pääsyn uusille markkinoille, koska leikkuri mahdollistaa teräksen, ruostumattoman-, haponkestävän teräksen ja alumiinin 15mm leikkauksen ja luo mahdollisuuden ns. plasmaleikkauspalveluun. Tuloksena Airmist Oy on paremmin kannattava ja työllistävä yritys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammontie 7

Postinumero: 70900

Postitoimipaikka: TOIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja otettu kaikessa suunnittelutoiminnassa huomioon.( Ei ole käytetty asiantuntijoita). Hanke on eduksi molemmille sukupuolille yhtälailla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioitu hankkeen toiminnassa ja otettu kaikessa suunnittelutoiminnassa huomioon. Hanke on eduksi molemmille sukupuolille yhtälailla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Vähentää raudan kierrätystä, koska materiaalin hukkaprosentti pienenee tuotannossa selvästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Vähentää jalostettavan materiaalin tilausta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-