Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70430

Hankkeen nimi: Kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.11.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEIMEC SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2607881-8

Jakeluosoite: PL17

Puhelinnumero: +358 50 5688799

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.seimec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veijola Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.veijola(at)seimec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5688799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys on päättänyt hakea kehittämishanketta ELY-keskukselta. Kehittämishanke jakautuu neljään osaan, jotka ovat 1. Laiteinvestoinnit 2. Toiminnan ohjauksen kehittäminen ja 3. Avainhenkilön rekrytointi ja 4. Kansainvälistyminen. Hankkeen avulla saavutetaan laajempi kapasiteetti, parempi läpimenoaika ja tuetaan vientimyynnin kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 418

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 418

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turkistarhaajantie 16

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yritys noudattaa sukupuolineutraalia toimintaa joka tapauksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yritys noudattaa sukupuolineutraalia toimintaa joka tapauksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritys noudattaa sukupuolineutraalia toimintaa joka tapauksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Uudet laitteet säästävät materiaaleja ja huomattavasti energiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 1
Selkeä toiminnanohjaus vähentää kulutusta ja päästöjä tuotantoympäristössä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 3
Selkeä toiminnanohjaus vähentää materiaalien ja raaka-aineden sekä veden ja energian kulutusta ja päästöjä tuotantoympäristössä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 2
Yrityksen tuottamia palveluja on heikosti saatavana maakunnassa/lähimaakunnissa ja niiden lähialueilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 4
Syöttöjärjestelmien uudistamisessa edistämme ja kehitämme paremman teknologian käyttöönottamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-