Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70433

Hankkeen nimi: Eläinkuivikkeiden kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EPIRA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1932765-2

Jakeluosoite: Puulaaksontie 25 A

Puhelinnumero: +358 44 043 7472

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: KARSTULA

WWW-osoite: www.epira.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtomäki Ahti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ahti.lehtomaki(at)epira.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 572 6005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien eläinkuivikkeiden kehittäminen ja tuottaminen. Tuotannon kehittäminen. Työergonomian parantaminen. Paloturvallisuuden lisääminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 465

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Karstula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puulaaksontie 25A

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: KARSTULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työergonomian paraneminen parantaa naisten mahdollisuutta tehdä tuotannollista työtä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työtehtävät eivät ole sukupuolisidonnaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työtehtävät eivät ole sukupuolisidonnaisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti, investoitiin rakennuksiin ja koneisiin ja laitteisiin. Rakennuksen muutostyöt tehtiin ennen koneiden saapumista. Koneiden asennus aloitettiin toukokuussa 2015. Palovesijärjestelmä rakennettiin syksyllä. Viranomaistarkastukset tehtiin joulukuussa 2015. Tehokkuus, ergonomia, paloturvallisuus parani ja hanke antaa mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita.