Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70436

Hankkeen nimi: Ajoneuvojen tietoturvalliset yhteysratkaisut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FICONIC SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2645930-3

Jakeluosoite: Valakankatu 16

Puhelinnumero: +358 407456821

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.ficonicsolutions.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salminen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.salminen(at)ficonicsolutions.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407456821

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvitämme kyberturvallisuusteknologiaan pohjautuvia ratkaisuja laitteiden väliseen kommunikaatioon pääasiassa ajoneuvoteollisuudessa sekä kehitämme omia tuotteita kyseiseen markkinaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valakankatu 16

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähty tarpeelliseksi. Yhtiössämme kohdellaan ihmisiä tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähty tarpeelliseksi. Yhtiössämme kohdellaan ihmisiä tasa-arvoisesti.Ei nähty tarpeelliseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on tietoturvassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Toimintamme on ja tulee olemaan Jyväskylässä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitämme menetelmiä ja konsepteja joita pyrimme tuotekehityksessä jatkojalostamaan sekä patentoimaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Tietoturvalla pyritään välttämään murtautumiset esim. autoihin, joka edistää maantieturvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Tietoturvalla pyritään välttämään murtautumiset esim. autoihin, joka edistää maantieturvallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-