Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70441

Hankkeen nimi: Planrayn Kansainvälisen Kilpailukyvyn Kasvatus (P3K) projekti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.12.2014 ja päättyy 1.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PLANRAY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0130262-5

Jakeluosoite: Syväojankatu 3

Puhelinnumero: +358 445974709

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.planray.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piirainen Toni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toni.piirainen(at)planray.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445974709

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

P3K projektin tavoite on hioa Planrayn tuotteet ja tuotehyväksynnät maailmanluokan iskukuntoon. Vienti on käynnistynyt hyvin ja nyt on tiedossa taso, jolla päästään maailman kärkeen. Toimenpiteisiin kuuluu mm. uuden valvontaohjelmiston kehittäminen, laitepäivitykset ja kansainväliset tuotehyväksynnät räjähdysvaarallisiin tiloihin. Projektin tulokset saadaan pilottien kautta heti markkinoille ja odotettavissa on entistä nopeampaa viennin kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 362 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 361 437

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 362 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 361 437

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Syväojankatu 3

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi suoritettiin oman henkilökunnan kesken paneelikeskusteluna.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Planraylla ei ole mahdollisuutta, eikä tarvetta, vaikuttaa esim. alihankkijan asiantuntijan sukupuoleen. Me vaadimme parasta ammattitaitoa kaikilta ostopalveluiltamme tekijän sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeemme on tasa-arvoinen, mutta ei pyri edistämään tasa-arvoa sen enempää kuin vähentämään sitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Säästetään merkittäviä määriä sähköä teollisissa lämmityksissä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Lisää työpaikkoja, menestyvä vientiyritys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Lämmitysten etävalvonta palveluna
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

P3K projekti toteutettiin vuosina 2015-2016. Kansainvälistä kilpailukykyä kohotettiin kehittämällä uusi teollisten lämmitysten valvontaohjelmisto SkyTrace (IoT) ja ATEX-hyväksytty lämmitysten säätölaite. Tuotepäivitykset ja markkinointiviestinnän tason nostaminen tulevat helpottamaan Planrayn vientityötä jatkossa. Yrityksen historian suurin kehitysprojekti venyi ajallisesti noin vuoden ja budjetti käytettiin kokonaisuudessaan. Hankkeen jälkeen siirrymme tulosten kauppallistamisvaiheeseen ja vientimarkkinoiden aktivoimiseen.