Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70451

Hankkeen nimi: Investointi crossmedia-palvelujen tuottamiseen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PAINOKANAVA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0480816-2

Jakeluosoite: Koulukatu 51

Puhelinnumero: +35813802122

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.painokanava.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: painokanava(at)painokanava.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400137197

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen avulla mahdollistetaan personoinnin käyttö yrityksen painotuotannossa. Investoinnilla mahdollistetaan yksilöllisten painotuotteiden tuotanto ja vähennetään painettujen tuotteiden turhaa jakelua ja ympäristökuormitusta. Asiakkaille yksilölliset painotuotteet ovat tuotettua kappaletta kohti normaalia painotuotetta tehokkammpia markkinoinnin välineitä, joten hanke lisää sekä asiakkaan, että painon kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ja luo kasvun edellytyksiä painolle. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.Yrityksen toimintaympäristöä ja hankkeen toteutuksen vaikutussukupuolten tasa-arvoon on otettu huomioon. Vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 300

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koulukatu 51

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kewkusteltu johdossa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Harkittu näin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Muut päätavoitteet

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Vähentää painotuotteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Paperin valm. ja siistaus vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Katso edelliset
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Edelliset
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Ei juuri vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Vähentää paljon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 1
Tulevaisuutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Juuri tätä kehitystä
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Juuri tätä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen -1 -1
Kerää tietoa ihmisistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -1 -1
Kerää tietoa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 9 9
Lisää paljon osaamista, vähentää jätettä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Painokanava investoi personoinnin mahdollistavaan laitekantaan. Muuttuvaa tietoa pystytään painamaan teksti- kuin kuvatiedostoistakin ja samalla pystyttiin painoarkkia suurentamaan 50 %. Digipainamisen laatua parannettiin ja painamisen nopeutta kasvatettiin..