Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70452

Hankkeen nimi: Nocart Oy, markkinatutkimus Lähi-idän ja Persianlahden alueella ¿ markkinat yrityksen tuotteille, analyysi markkinoille tulosta ja alustavan tuotestrategian valmistelu.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.12.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOCART OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2368688-5

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: +358 103222860

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.nocart.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.korhonen(at)nocart.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505700952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nocart Oy on arvioinut, että yrityksen sähkönjakelun tuotteet soveltuisivat hyvin Lähi-idän ja Persianlahden markkinoille. Hankkeessa selvitetään millaiset markkinat alueella Nocartin tuotteille on sekä arvioidaan miten yrityksen tuotteiden tunnettavuutta voitaisiin lisätä tehokkaimmin, mikä olisi paras keino saada tuotteet markkinoille sekä arvioidaan sitä, onko tuotteita jotenkin modifioitava, jotta ne soveltuisivat paremmin ko markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 270

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 270

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Aiheeseen ei liity sukupuolikysymystä, tekijät voivat olla aivan hyvin miehiä tai naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Aiheeseen ei liity sukupuolikysymystä, tekijät voivat olla aivan hyvin miehiä tai naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Aiheeseen ei liity sukupuolikysymystä, tekijät voivat olla aivan hyvin miehiä tai naisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-