Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70453

Hankkeen nimi: Painatus Äxän toiminnan käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.12.2014 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PAINATUS ÄXÄ OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2653579-1

Jakeluosoite: Asentajankatu 9

Puhelinnumero: +358405966650

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.painatusaxa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holpainen Jiri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jiri.holpainen(at)painatusaxa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405966650

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Painatusalan yrityksen käynnistämiseen liittyvät kalustoinvestoinnit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 981

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 981

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asentajankatu 9

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen hankkeelle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Syntyvät uudet työpaikat tarjotaan sekä naisille että miehille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tkosketa hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Tuotannossa käytettävien materiaalien valinnoissa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia materiaaleja. Materiaalitoimittajien valinnassa priorisoidaan sellaiset toimittajat, joiden toimittamien materiaalien valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Toiminnassa pyritään tarjoamaan kokonaisvaltainen paketti asiakkaalle. Yrityksen verkkokauppa helpottaa myös asiakaspalvelua ja vähentää liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui ajallaan ja on edistänyt toimintaamme.